Pravidla použití

 

 

I. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky použití upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách umístěných na adrese www.guitar-head.cz  (dále jen „Internetové stránky“) a dalších doménách provozovaných společností Los Typos s.r.o., IČ 26499444, se sídlem Dvoudílná 22, Praha 9, 190 00 (dále jen „Provozovatel“).

II. Registrace

 1. Uživatel Internetových stránek (dále jen „Uživatel“) získá registrací na Internetových stránkách přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny. Pro užívání některých částí či služeb v rámci Internetových stránek může být Provozovatelem požadováno splnění dalších podmínek (např. u Placeného obsahu).
 2. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele na Internetové stránky stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup na Internetové stránky měnit. O takovéto změně bude Provozovatel s předstihem informovat na Internetových stránkách.

 

III. Placený obsah

 1. Internetové stránky obsahují kromě volně přístupného obsahu rovněž obsah, který je přístupný pouze registrovaným uživatelům Internetových stránek, a dále pak obsah přístupný pouze uživatelům s předplatným (dále jen „Placený obsah“).
 2. Placený obsah je tvořen obsahem, který je na www.guitar-head.cz označen jako Placená sekce. Provozovatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení zpřístupňovat položky Placeného obsahu i mimo Placený obsah.
 3. Placený obsah bude Uživatelům s předplatným zpřístupněn po splnění některé z níže uvedených podmínek:
  a) po úhradě platby za jeho zpřístupnění (na dobu, na kterou byla platba uhrazena)
  b) po splnění jiné podmínky stanovené Provozovatelem a uvedené na www.guitar-head.cz
 4. Samotná registrace nezakládá právo Uživatele na přístup k Placenému obsahu.
 5. Placený obsah bude zpřístupněn bez zbytečného odkladu po:
  a) evidenci platby za zpřístupnění placeného obsahu v systému Provozovatele určeného pro příjem plateb
  b) evidenci splnění jiné podmínky stanovené Provozovatelem v souladu s pravidly uvedenými pro tento účel na www.guitar-head.cz
 6. Uživatel není oprávněn prohlížet si Placený obsah současně na více než jednom osobním počítači či jiném zařízení umožňujícím přístup na Internetové stránky.
 7. Provozovatel je oprávněn měnit rozsah Placeného obsahu.
 8. Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele na Internetové stránky na základě jeho předplatného v případě, že Uživatel předplatného poruší při užívání Internetových stránek ustanovení těchto podmínek použití nebo právní předpisy, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že přístupové údaje Uživatele předplatného užívá kromě Uživatele ještě další osoba. V takovém případě nevzniká nárok na vrácení ani poměrné části předplatného, ani na náhradu škody.

 

IV. Příspěvky v komentářích a na fóru

 1. Uživatelé berou na vědomí skutečnost, že jejich příspěvky v komentářích a na fóru www.guitar-head.cz mohou být publikovány na Internetových stránkách bez časového omezení.
 2. Uživatelé přispívající do komentářů a fóra jsou povinni zachovávat zásady slušného chování, zejména nepoužívat vulgární či obscénní výrazy a urážky, vyhýbat se projevům agrese a ponižování.
 3. Uživatelé jsou povinni v rámci příspěvků do komentářů a fóra dodržovat právní předpisy České republiky, příspěvky nesmí obsahovat či propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci.
 4. Příspěvky v komentářích a na fóru dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.
 5. Přezdívky v komentářích a na fóru nesmí být zavádějící, vulgární či jinak porušující dobré mravy.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli příspěvek z komentářů a fóra, resp. všechny příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.

 

V. Ostatní práva a povinnosti Uživatelů

 1. Uživatel může kdykoli požádat o ukončení registrace e-mailem na adrese: info@guitar-head.cz. V takovém případě nevzniká Uživateli nárok na vrácení ani poměrné části předplatného.
 2. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Internetových stránkách před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.
 3. Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na Internetových stránkách vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Provozovatel výslovně umožní. V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu na Internetové stránky stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Internetové stránky pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.
 4. Zaškrtnutím pole s nápisem „Souhlasím s podmínkami použití“  při registraci nebo zřizování předplatného Uživatel vyslovuje souhlas s ustanoveními a podmínkami použití. Dále uděluje souhlas se zasíláním informací týkajících se webu www.guitar-head.cz na svou e-mailovou adresu uvedenou při registraci

 

VI. Ochrana autorského práva

 1. Materiály publikované na www.guitar-head.cz mají zpravila charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb (Autorský zákon).
 2. Registrací či aktivací předplatného získá Uživatel právo na užívání videí a dalších materiálů umístěných na stránkách www.guitar-head.cz v rozsahu stanoveném Provozovatelem, nikoli však vlastnická nebo majetková autorská práva k těmto materiálům.
 3. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na www.guitar-head.cz pouze pro svou vlastní potřebu. Kopírování, zveřejňování, rozšiřování obsahu Internetových stránek, či jakékoli jeho části je zakázáno. Stahování autorských děl publikovaných na www.guitar-head.cz je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.
 4. V případě, že Uživatel umístí na Internetové stránky obsah v souladu s čl. V, odst. 4 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím Internetových stránek obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, k jeho publikaci na stránkách www.guitar-head.cz a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na Internetových stránkách pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.

 

VII. Ostatní ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn měnit Podmínky použití pro www.guitar-head.cz. Informaci o změně zveřejní předem na www.guitar-head.cz.
 2. Provozovatel není zodpovědný za jakoukoliv ztrátu zisku, exemplární nebo zvláštní škody, ztrátu prodejů nebo příjmu, ztrátu softwaru nebo dat, ztrátu použitelnosti počítačového vybavení, softwaru nebo dat, a jakoukoliv další nepřímou, vyplývající nebo speciální ztrátu, jakkoliv vzniklou.
 3. Provozovatel provozuje Internetové stránky na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel není zodpovědný za jakékoliv ztráty vzniklé nemožností připojit se na internetovou stránku www.guitar-head.cz.
 4. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje Internetovým stránkám a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody či poskytnutí jakékoli slevy či náhradního plnění.
 5. Některé odkazy na webu www.guitar-head.cz Uživatele přesměrují na jiné stránky, za něž Provozovatel nepřebírá žádnou zodpovědnost.

 

Podmínky použití jsou platné od 1.10.2013.